Contact us

Contact us

Wuhan Yanxi Micro Component Co., Ltd.

  • E-mail:info@yanximc.com
  • Address:No. 19, Zanglong Avenue, Jiangxia District, Wuhan
  • Tel:027-86637962